• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 774609772
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT

Stanovy spolku

ROD – RODINA, OBRANA, DOMOV z. s.

IČO: 06604421

 

Čl. I

NÁZEV A SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER SPOLKU

 

1. název spolku: ROD – Rodina, Obrana, Domov z. s. (dále jen spolek)

2. sídlo spolku: Přátelství 1518/2, 102 00, Praha10 – Hostivař

3. charakter spolku: spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku

 

Čl. II

ÚČEL SPOLKU

 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Účelem spolku je:

a) činnost vzdělávací, výchovná, informativní, se zaměřením na udržování pozitivních vztahů mezi slovanskými národy a spřátelenými zeměmi

b) činnost vzdělávací, výchovná, informativní, se zaměřením na pozitivní vztah k vlasti, kultuře, předkům, přírodě

c) pomoc a asistence při pomoci osobám v nouzi, nesoběstačným, osamělým, při osobní, či společenské krizi

d) obrana české a slovanské pospolitosti proti všem projevům rasismu, xenofobie, čechofobie, slavjanofobie či jakékoliv diskriminace

e) pomoc a asistence při pomoci zvířatům v nouzi, zraněným, opuštěným, týraným

f) výchova a výcvik zvířat vybraných pro zooterapii

g) zkoušky vloh/testování povah zvířat, vybraných pro zooterapii

h) výchova a výcvik psů vybraných pro canisterapii, jako asistenční, doprovodné, hlásiče

i) provoz integračního centra

j) zajištění finančních prostředků pro funkčnost a realizaci aktivit spolku

k) provoz komunitních zahrad

 

Čl. III

CÍLE SPOLKU A PŘEDMĚT JEHO ČINNOSTI

 

1. Činnosti zaměřené na pomoc lidem, formou manuálních aktivit, materiálních a finančních sbírek, terapií.

2. Aktivity pro veřejnost formou vzdělávacích, výchovných, zábavných a informativních činností.

3. Aktivity pro veřejnost formou zooterapie.

4. Aktivity a asistence při obnově a záchraně kulturních památek a národních kulturních památek.

5. Pořádání seminářů, konferencí, prezentací, přednášek, spojených s programem spolku.

6. Výzkumná a dokumentační činnost v oblastech spojených s programem spolku.

7. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích a informačních akcí, včetně lektorských činností.

8. Provoz zájmových kroužků, tématicky shodných s programem spolku.

9. Provoz webových stránek.

10. Provoz integračního centra:

a) integrace skupin i jednotlivců do společnosti

b) chov původních a národních plemen s cílem zařazení do programu

zachování genových rezerv

c) pěstování a šíření pěstitelského materiálu původních plodin a

oblastních rostlin

d) chov zvířat určených pro zooterapii

e) aktivní realizace různých forem terapie

f) provoz zookoutku

11. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.

12. Provoz chráněné dílny.

13. Provoz regionálních poboček.

 

Čl. IV

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, kteří souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada spolku, na základě písemné přihlášky žadatele.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě

b) úmrtím člena

c) zrušením členství na základě rozhodnutí Výkonné rady

d) zánikem spolku

e) závažným porušením povinností člena spolku

5. Dokladem členství je písemné potvrzení o členství, vydané Výkonnou radou spolku.

6. Člen má právo:

a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů

b) účastnit se jednání Valné hromady spolku

c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

d) využívat služeb spolku a dalších členských výhod, účastnit se akcí

organizovaných spolkem

7. Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku spolu s vnitřními předpisy, zmíněnými v článku XI. stanov

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

d) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

 

Čl. V

ORGÁNY SPOLKU

 

1. Valná hromada

2. Předseda

 

Čl. VI

VALNÁ HROMADA

 

1. Tvoří ji všichni členové spolku.

2. Je svolávána Výkonnou radou, nejméně 1x ročně.

3. Je svolána rozhodnutím rady vždy, když o to požádá minimálně 1/3 členů spolku.

4. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Zasedání Valné hromady řídí Předseda výkonné rady, nebo další člen Výkonné rady.

6. Každý člen má 1 hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodování je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro ni hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.

8. Hlasování o každé změně stanov spolku lze opakovat pouze 2x a to ve lhůtě tří měsíců. Jestliže se, přes opakované dvojí svolání, v průběhu 3 měsíců, nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonná rada.

 

Čl. VII

VÝKONNÁ RADA

 

1. Výkonná rada je statutárním orgánem spolku, jakožto orgán kolektivní.

2. Výkonná rada má nejméně 3 členy, maximálně 5 členů.

3. Výkonná rada řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi spolku.

4. Výkonná rada si volí ze svého středu předsedu a další členy Výkonné rady.

5. Výkonnou radu svolává její předseda.

6. Výkonná rada je svolána minimálně 4x ročně.

7. Výkonná rada zejména:

a) volí ze svého středu předsedu, který řídí zasedání Výkonné rady

b) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výkonné rady

c) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů

musí proběhnout nové jednání a hlasování

d) rozhoduje o přijetí členů spolku; v případě porušení stanov nebo jakýchkoliv vnitřních předpisů, zmíněných v článku XI. stanov, rozhoduje o vyloučení člena spolku

e) schvaluje jednatele Regionálních poboček

f) odpovídá za řádné hospodaření spolku

8. Spolek zastupují všichni členové Výkonné rady společně.

 

Čl. VIII

REGIONÁLNÍ POBOČKY

 

1. Součástí spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov je síť regionálních poboček.

2. Regionální pobočky fungují v místech, kde je aktivní skupina členů spolku.

3. Regionální pobočka vzniká na základě návrhu členů spolku z daného regionu.

4. Regionální pobočku schvaluje Výkonná rada spolku.

5. Výkonná rada stvrzuje sídlo pobočky a jejího jednatele, popřípadě jednatele důvodně odvolává.

6. Regionální pobočka si může vytvořit vlastní program, ten však nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

7. Jednatel Regionální pobočky jedná jménem spolku v daném regionu, zodpovídá za činnost této pobočky Výkonné radě spolku.

8. Regionální pobočka smí používat název spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov s možností doplnit název o název daného regionu.

9. Jednatel pobočky má právo účastnit se zasedání Výkonné rady spolku, a to v případě projednávání záležitostí jeho Regionální pobočky, za kterou je zodpovědný.

10. Jednatel Regionální pobočky smí být zároveň členem Výkonné rady.

11. Jednatel Regionální pobočky předkládá Výkonné radě spolku záměr a typ aktivit na následující rok ke schválení, zároveň předkládá zprávu o činnosti za předchozí období.

12. Finanční a materiální prostředky pro Regionální pobočku schvaluje Výkonná rada spolku.

13. Zánik Regionální pobočky:

a) zaniká na základě rozhodnutí Výkonné rady spolku

b) na základě návrhu jednatele Regionální pobočky

c) v případě hrubého porušení stanov spolku

 

Čl. IX

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary, příspěvky právnických a fyzických osob, dotace, granty

b) výnosy majetku

c) výnosy z vlastní produkce

d) příjmy z činnosti

3. Příjmy budou sloužit na pokrytí výdajů spolku, na činnost spolku, prezentaci, správu a další nutné výdaje spolku.

4. Výdaje spolku jsou pojeny s realizací činností a aktivit obsažených ve stanovách spolku.

5. Výkonná rada zodpovídá za řádné hospodaření spolku.

6. Výkonná rada každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření.

 

Čl. X

OKOLNOSTI ZÁNIKU SPOLKU

 

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem, na základě

rozhodnutí Výkonné rady

b) rozhodnutím soudu

2. V případě zániku spolku rozhodne Výkonná rada o majetkovém vypořádání.

 

Čl. XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Spolek vydá na základě rozhodnutí Výkonné rady:

a) organizační a jednací řád spolku

b) etický kodex

c) fundraisingový kodex

2. V odůvodněných případech se udělují čestná členství osobnostem, které se zvláště zasloužily o rozvoj v oblastech, které jsou předmětem působení spolku, nebo které souhlasí s cíli spolku a podporují je. O udělení čestného členství rozhoduje Výkonná rada, na základě písemného návrhu člena spolku. Čestný člen přebírá, při jmenování, jmenovací listinu.

3. Spolek má právo, v souladu s cíli své činnosti, obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.