• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 732 100 376
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

     Čl. I

     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     1. Tento organizační a jednací řád upravuje organizační strukturu ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s. a jednání včetně      pravomocí jednotlivých složek organizační struktury

     2. Organizační a jednací řád ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s. je bezpodmínečně závazný pro všechny členy

     Čl. II

VALNÁ HROMADA

1. Tvoří ji všichni členové spolku.

2. Je svolávána Výkonnou radou, nejméně 1x ročně.

3. Je svolána rozhodnutím rady vždy, když o to požádá minimálně 1/3 členů spolku.

4. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Zasedání Valné hromady řídí Předseda výkonné rady, nebo další člen Výkonné rady.

6. Každý člen má 1 hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodování je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro ni hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.

8. Hlasování o každé změně stanov spolku lze opakovat pouze 2x a to ve lhůtě tří měsíců. Jestliže se, přes opakované dvojí svolání, v průběhu 3 měsíců, nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonná rada.

Čl. III

VÝKONNÁ RADA

1. Výkonná rada je statutárním orgánem spolku, jakožto orgán kolektivní.

2. Výkonná rada má nejméně 3 členy, maximálně 5 členů.

3. Výkonná rada řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi spolku.

4. Výkonná rada si volí ze svého středu předsedu a další členy Výkonné rady.

5. Výkonnou radu svolává její předseda.

6. Výkonná rada je svolána minimálně 4x ročně.

7. Výkonná rada zejména:

a) volí ze svého středu předsedu, který řídí zasedání Výkonné rady

b) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výkonné rady

c) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů

musí proběhnout nové jednání a hlasování

d) rozhoduje o přijetí členů spolku; v případě porušení stanov nebo jakýchkoliv vnitřních předpisů, zmíněných v článku XI. stanov, rozhoduje o vyloučení člena spolku

e) schvaluje jednatele Regionálních poboček

f) odpovídá za řádné hospodaření spolku

8. Spolek zastupují všichni členové Výkonné rady společně.

Čl. IV

PŘEDSEDA VÝKONNÉ RADY

1. Je volen členy Výkonné rady z jejího středu.

2. Svolává Výkonnou radu a řídí její zasedání.

3. Předseda Výkonné rady je zodpovědný zejména za:

a) průběh zasedání Výkonné rady

b) přípravu a realizaci jednotlivých projektů

c) administrativní úkony

Čl. V

REGIONÁLNÍ POBOČKY

1. Součástí spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov je síť regionálních poboček.

2. Regionální pobočky fungují v místech, kde je aktivní skupina členů spolku.

3. Regionální pobočka vzniká na základě návrhu členů spolku z daného regionu.

4. Regionální pobočku schvaluje Výkonná rada spolku.

5. Výkonná rada stvrzuje sídlo pobočky a jejího jednatele, popřípadě jednatele důvodně odvolává.

6. Regionální pobočka si může vytvořit vlastní program, ten však nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

7. Jednatel Regionální pobočky jedná jménem spolku v daném regionu, zodpovídá za činnost této pobočky Výkonné radě spolku.

8. Regionální pobočka smí používat název spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov s možností doplnit název o název daného regionu.

9. Jednatel pobočky má právo účastnit se zasedání Výkonné rady spolku, a to v případě projednávání záležitostí jeho Regionální pobočky, za kterou je zodpovědný.

10. Jednatel Regionální pobočky smí být zároveň členem Výkonné rady.

11. Jednatel Regionální pobočky předkládá Výkonné radě spolku záměr a typ aktivit na následující rok ke schválení, zároveň předkládá zprávu o činnosti za předchozí období.

12. Finanční a materiální prostředky pro Regionální pobočku schvaluje Výkonná rada spolku.

13. Zánik Regionální pobočky:

a) zaniká na základě rozhodnutí Výkonné rady spolku

b) na základě návrhu jednatele Regionální pobočky

c) v případě hrubého porušení stanov spolku

Čl. VI

TAJEMNÍK

1. Tuto funkci vykonává člen spolku na základě jmenování do funkce Výkonnou radou spolku.

2. Ze své funkce je přímo zodpovědný Výkonné radě spolku, která ho může kdykoliv odvolat.

3. Tajemník je zodpovědný zejména za:

a) formálně-právní úkony

b) fundraising

Čl. VII

TISKOVÝ MLUVČÍ

1. Tuto funkci vykonává člen spolku na základě jmenování do funkce Výkonnou radou spolku.

2. Ze své funkce je přímo zodpovědný Výkonné radě spolku, která ho může kdykoliv odvolat.

3. Tiskový mluvčí je zodpovědný zejména za:

a) veřejnou prezentaci spolku

b) propagaci spolku a jeho aktivit

c) tiskové zprávy a mediální výstupy