• Zasílací adresa: Slepá 511, Milovice, 289 24
  • 774609772
  • info@rodinaobranadomov.cz
DAROVAT

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

     Čl. I

     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     1. Tento organizační a jednací řád upravuje organizační strukturu ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s. a jednání včetně      pravomocí jednotlivých složek organizační struktury

     2. Organizační a jednací řád ROD – Rodina, Obrana, Domov z.s. je bezpodmínečně závazný pro všechny členy

     Čl. II

VALNÁ HROMADA

1. Tvoří ji všichni členové spolku.

2. Je svolávána Předsedou, nejméně 1x ročně.

3. Je svolána Předsedou vždy, když o to požádá minimálně 1/3 členů spolku.

4. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Zasedání Valné hromady řídí Předseda.

6. Každý člen má 1 hlas, hlasy všech členů jsou si rovny.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodování je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro ni hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.

8. Hlasování o každé změně stanov spolku lze opakovat pouze 2x a to ve lhůtě tří měsíců. Jestliže se, přes opakované dvojí svolání, v průběhu 3 měsíců, nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Předseda.

Čl. III

PŘEDSEDA

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, jakožto orgán individuální.

2. Předseda řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi spolku.

3. Předseda zejména:

a) rozhoduje o přijetí členů spolku; v případě porušení stanov nebo jakýchkoliv vnitřních předpisů, zmíněných v článku XI. stanov, rozhoduje o vyloučení člena spolku

b) schvaluje jednatele Regionálních poboček

c) odpovídá za řádné hospodaření spolku

d) přípravu a realizaci jednotlivých projektů

e) administrativní úkony

4. Spolek zastupuje Předseda

 

Čl. V

REGIONÁLNÍ POBOČKY

1. Součástí spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov je síť regionálních poboček.

2. Regionální pobočky fungují v místech, kde je aktivní skupina členů spolku.

3. Regionální pobočka vzniká na základě návrhu členů spolku z daného regionu.

4. Regionální pobočku schvaluje Předseda spolku.

5. Předseda stvrzuje sídlo pobočky a jejího jednatele, popřípadě jednatele důvodně odvolává.

6. Regionální pobočka si může vytvořit vlastní program, ten však nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

7. Jednatel Regionální pobočky jedná jménem spolku v daném regionu, zodpovídá za činnost této pobočky Předsedovi spolku.

8. Regionální pobočka smí používat název spolku ROD – Rodina, Obrana, Domov s možností doplnit název o název daného regionu.

9. Jednatel Regionální pobočky smí být zároveň Předsedou spolku.

11. Jednatel Regionální pobočky předkládá Předsedovi spolku záměr a typ aktivit na následující rok ke schválení, zároveň předkládá zprávu o činnosti za předchozí období.

12. Finanční a materiální prostředky pro Regionální pobočku schvaluje Předseda spolku.

13. Zánik Regionální pobočky:

a) zaniká na základě rozhodnutí Předsedy.

b) na základě návrhu jednatele Regionální pobočky

c) v případě hrubého porušení stanov spolku

Čl. VI

TAJEMNÍK

1. Tuto funkci vykonává člen spolku na základě jmenování do funkce Předsedou spolku.

2. Ze své funkce je přímo zodpovědný Předsedovi spolku, který ho může kdykoliv odvolat.

3. Tajemník je zodpovědný zejména za:

a) fundraising

Čl. VII

TISKOVÝ MLUVČÍ

1. Tuto funkci vykonává člen spolku na základě jmenování do funkce Předsedou.

2. Ze své funkce je přímo zodpovědný Předsedovi spolku, který ho může kdykoliv odvolat.

3. Tiskový mluvčí je zodpovědný zejména za:

a) veřejnou prezentaci spolku

b) propagaci spolku a jeho aktivit

c) tiskové zprávy a mediální výstupy